8 دی 1400

نمونه سوال ریاضی پنجم ابتدایی نوبت اول + پاسخنامه

4 دی 1400

نمونه سوال نوبت اول املا پنجم ابتدایی + پاسخنامه

4 دی 1400

نمونه سوال نوبت اول فارسی پنجم ابتدایی + پاسخنامه

15 دی 1399

نمونه سوال نوبت اول اجتماعی پنجم ابتدایی در قالب word و pdf + پاسخنامه

15 دی 1399

نمونه سوال دروس 5 تا 7 اجتماعی پنجم ابتدایی

15 دی 1399

نمونه سوال فصل اول اجتماعی پنجم ابتدایی

15 دی 1399

نمونه درس آزاد فارسی پنجم ابتدایی

15 دی 1399

نمونه سوال فصل دوم فارسی پنجم ابتدایی

15 دی 1399

نمونه سوال فصل اول فارسی پنجم ابتدایی

14 دی 1399

نمونه سوال هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی دروس 4 تا 6

14 دی 1399

نمونه سوال هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی دروس 1 تا 3

14 دی 1399

نمونه سوال نوبت اول علوم پنجم ابتدایی در قالب word و pdf + پاسخنامه