21 اردیبهشت 1400

آزمون فارسی سوم درس های 5 الی 8

13 بهمن 1399

نمونه سوال نوبت دوم فارسی سوم ابتدایی

13 بهمن 1399

نمونه سوال فصل 6 ریاضی سوم ابتدایی

13 بهمن 1399

نمونه سوال فصل 7 ریاضی سوم ابتدایی

13 بهمن 1399

نمونه سوال اردیبهشت ماه فارسی سوم ابتدایی

13 بهمن 1399

نمونه سوال فارسی سوم ابتدایی دروس 11 تا 16

13 بهمن 1399

نمونه سوال فارسی سوم ابتدایی دروس 8 تا 11

13 بهمن 1399

نمونه سوال فصل 5 ریاضی سوم ابتدایی

13 بهمن 1399

نمونه سوال فارسی سوم ابتدایی دروس 14 تا 17

13 بهمن 1399

نمونه سوال فارسی سوم ابتدایی دروس 7 تا 9

26 بهمن 1398

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی فصل 7

22 بهمن 1398

نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی فصل 4