12 بهمن 1400

عربی هفتم میان ترم دوم دروس 7 تا 10 + پاسخنامه

12 بهمن 1400

نمونه سوال دروس 5 تا 7عربی هفتم + پاسخنامه

12 بهمن 1400

عربی هفتم میان ترم دروس 4 تا 6 + پاسخنامه