15 اردیبهشت 1400

سوالات درس به درس اجتماعی سوم

13 اردیبهشت 1400

نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی ششم نوبت دوم

8 اردیبهشت 1400

سوالات امتحانی نوبت دوم مطالعات اجتماعی پنجم

8 اردیبهشت 1400

نمونه سوال خرداد مطالعات اجتماعی پنجم

8 اردیبهشت 1400

امتحان نوبت دوم مطالعات اجتماعی پنجم