27 فروردین 1401

کاربرگ درس 23 اجتماعی ششم ( خرمشهر درچنگال دشمن) در قالب word و pdf + پاسخنامه

26 فروردین 1401

کاربرگ درس 21 اجتماعی ششم ( استعمار چیست) در قالب word و pdf + پاسخنامه

26 فروردین 1401

کاربرگ درس 22 اجتماعی ششم ( مبارزه ی مردم ایران با استعمار) در قالب word و pdf + پاسخنامه

26 فروردین 1401

نمونه سوال اجتماعی ششم فصل 11 ( دروس 21 و 22) در قالب word و pdf + پاسخنامه

24 اسفند 1400

کاربرگ درس 18 اجتماعی ششم ( دریا، نعمت خداوندی ) در قالب word و pdf + پاسخنامه

11 اسفند 1400

کاربرگ درس 17 اجتماعی ششم ( ویژگی های دریاهای ایران ) در قالب word و pdf + پاسخنامه

22 بهمن 1400

نمونه سوال تستی فصل 8 اجتماعی ششم ( دروس 15و16) در قالب word و pdf + پاسخنامه

21 بهمن 1400

نمونه سوال تستی فصل 7 اجتماعی ششم ( دروس 13 و 14 ) درقالب word و pdf + پاسخنامه

21 بهمن 1400

کاربرگ درس 16 اجتماعی ششم ( لباس از تولید تا مصرف) در قالب word و pdf + پاسخنامه

21 بهمن 1400

کاربرگ درس 15 اجتماعی ششم ( انواع لباس) در قالب word و pdf + پاسخنامه

20 بهمن 1400

کاربرگ درس 13 اجتماعی ششم در قالب word و pdf + پاسخنامه

28 آذر 1400

نمونه سوال نوبت اول اجتماعی ششم +پاسخنامه