22 دی 1400

نمونه سوال نوبت دوم علوم هفتم + پاسخنامه

22 دی 1400

نمونه سوال علوم هفتم نوبت دوم + پاسخنامه

2 بهمن 1399

نمونه سوال تستی فصل 8 و 9 و 10

30 دی 1399

نمونه سوال نوبت دوم علوم تجربی هفتم