16 فروردین 1401

آزمون عربی هشتم نوبت دوم در قالب word و pdf + پاسخنامه

13 اسفند 1400

آزمون دروس 9 و 10 عربی هشتم در قالب word و pdf + پاسخنامه

29 بهمن 1400

آزمون تستی دروس 6 و 7 عربی هشتم در قالب word و pdf + پاسخنامه

29 بهمن 1400

آزمون تستی درس 7 عربی هشتم در قالب word و pdf + پاسخنامه

25 بهمن 1400

آزمون تستی درس 6 عربی هشتم در قالب word و pdf + پاسخنامه

26 دی 1400

نمونه سوال درس 5 تا 8 عربی هشتم + پاسخنامه

26 دی 1400

نمونه سوال درس 6 تا 7 عربی هشتم + پاسخنامه

6 دی 1400

آزمون نوبت اول عربی هشتم + پاسخنامه

30 بهمن 1399

آزمون دو درس اول عربی هشتم در قالب word و pdf + پاسخنامه

30 بهمن 1399

نمونه سوال سه درس اول عربی هشتم در قالب word و pdf + پاسخنامه

30 بهمن 1399

آزمون آبان ماه عربی هشتم در قالب word و pdf + پاسخنامه

15 دی 1399

نمونه سوال نوبت اول عربی هشتم درقالب word وpdf + پاسخنامه