نتایج آموزگار ابتدایی تا 12 خرداد منتشر می شود

بازدید: 306 بازدید

فرآیند مصاحبه یک هفته بعد از اعلام نتایج انجام می شود.

حد نصاب های 30 تا 60 برای مصاحبه دعوت می شوند .